Το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας καθορίζεται από τις διατάξεις της Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, καθώς επίσης τις αποφάσεις, οδηγίες και τους κανόνες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει, σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Ν. 4706/2020, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Ο εν λόγω Κώδικας αποτελεί τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης για τις Εταιρείες με αξίες εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά, σύμφωνα με το Άρθρο 17 του Ν. 4706/2020 και το Άρθρο 4 της Απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Απόφαση 2/905/3.3.2021 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς).

Η Εταιρεία παρακολουθεί σε διαρκή βάση τις εξελίξεις στο ισχύον πλαίσιο και τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές καθώς επίσης και τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης και προβαίνει στις ενέργειες που κρίνονται κατάλληλες προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι λοιπές εσωτερικές ρυθμίσεις/κανονισμοί ευθυγραμμίζονται με το εφαρμοστέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, καθώς και τις σχετικές κατευθυντήριες γραμμές.

Με γνώμονα τη διαρκή προάσπιση των συμφερόντων των μετόχων, των πελατών, των εργαζομένων της και γενικά όλων των ενδιαφερόμενων μερών, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας, η Εταιρεία θέτει ως απόλυτη προτεραιότητα τη διατήρηση υψηλών προτύπων εταιρικής διακυβέρνησης.

Περισσότερες πληροφορίες για το σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα, καθώς και στην Ετήσια Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, η οποία συμπεριλαμβάνεται ως ειδικό τμήμα της ετήσιας Έκθεσης Διαχείρισης του ΔΣ.

Κώδικες και Πολιτικές