2023

Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2023 σε μορφή XBRL

Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2023 σε μορφή Viewer

Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2023 σε μορφή pdf

Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας και Ομίλου της 30.06.23
Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας και Ομίλου της 30.06.23

2022

Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2022 σε μορφή XBRL

Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2022 σε μορφή Viewer

Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2022 σε μορφή pdf

Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας και Ομίλου της 30.06.22
Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας και Ομίλου της 30.06.22

2021

Ετήσια Οικονομική Έκθεση σε iXBRL (zip)

Ετήσια Οικονομική Έκθεση (άνοιγμα με iXBRL viewer)

Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας και Ομίλου της 31.12.21
Ετήσια Οικονομική Έκθεση Εταιρείας και Ομίλου της 31.12.21

Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας και Ομίλου της 30.06.21
Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας και Ομίλου της 30.06.21

2020

Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας και Ομίλου της 31.12.20
Ετήσια Οικονομική Έκθεση Εταιρείας και Ομίλου της 31.12.20

Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας και Ομίλου της 30.06.20
Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας και Ομίλου της 30.06.20

2019

Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας και Ομίλου της 31.12.19
Ετήσια Οικονομική Έκθεση Εταιρείας και Ομίλου της 31.12.19

Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας και Ομίλου της 30.06.19
Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας και Ομίλου της 30.06.19

2018

Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας και Ομίλου της 31.12.18
Ετήσια Οικονομική Έκθεση Εταιρείας και Ομίλου της 31.12.18

Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας και Ομίλου της 30.06.18
Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας και Ομίλου της 30.06.18

2017

Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας και Ομίλου της 31.12.17
Ετήσια Οικονομική Έκθεση Εταιρείας και Ομίλου της 31.12.17

Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας και Ομίλου της 30.06.17
Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας και Ομίλου της 30.06.17

2016

Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας και Ομίλου της 31.12.16
Ετήσια Οικονομική Έκθεση Εταιρείας και Ομίλου της 31.12.16

Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας και Ομίλου της 30.06.16
Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας και Ομίλου της 30.06.16

2015

Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας και Ομίλου της 31.12.15
Ετήσια Οικονομική Έκθεση Εταιρείας και Ομίλου της 31.12.15

Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας και Ομίλου της 30.09.15
Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας και Ομίλου της 30.09.15

Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας και Ομίλου της 30.06.15
Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας και Ομίλου της 30.06.15

Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας και Ομίλου της 31.03.15
Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας και Ομίλου της 31.03.15

2014

Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας και Ομίλου της 31.03.14
Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας και Ομίλου της 31.03.14

Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας και Ομίλου της 30.06.14
Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας και Ομίλου της 30.06.14

Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας και Ομίλου της 30.09.14
Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας και Ομίλου της 30.09.14

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας και Ομίλου της 31.12.14
Ετήσια Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας και Ομίλου της 31.12.14

2013

Ετήσια Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας και Ομίλου της 31.12.13
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας και Ομίλου της 31.12.13

Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας και Ομίλου της 30.09.13
Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας και Ομίλου της 30.09.13

Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας και Ομίλου της 30.06.13
Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας και Ομίλου της 30.06.13

Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας και Ομίλου της 31.03.13
Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας και Ομίλου της 31.03.13

2012

Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας και Ομίλου της 31.12.12
Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας και Ομίλου της 31.12.12
Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας και Ομίλου της 30.09.12
Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας και Ομίλου της 30.09.12
Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας και Ομίλου της 30.06.12
Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας και Ομίλου της 30.06.12
Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας και Ομίλου της 31.03.12
Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας και Ομίλου της 31.03.12

2011

Ετήσια Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας και Ομίλου της 31.12.11 (PDF – 301 KB)
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας και Ομίλου της 31.12.11 (PDF – 956 KB)
Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας και Ομίλου της 31.09.11 (PDF – 668 KB)
Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας και Ομίλου της 30.09.11 (PDF – 302 KB)
Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας και Ομίλου της 30.06.11 (PDF – 53 KB)
Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας και Ομίλου της 30.06.11 (PDF – 730 KB)
Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας και Ομίλου της 31.03.11 (PDF – 644 KB)
Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας και Ομίλου της 31.03.11 (PDF – 48 KB)

2010

Ετήσια Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας και Ομίλου της 31.12.10 (PDF – 55 KB)
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας και Ομίλου της 31.12.10 (PDF – 963 KB)
Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας και Ομίλου της 30.09.10 (PDF – 54 KB)
Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας και Ομίλου της 30.09.10 (PDF – 613 KB)
Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας και Ομίλου της 30.06.10 (PDF – 54 KB)
Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας και Ομίλου της 30.06.10 (PDF – 718 KB)
Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας και Ομίλου της 31.03.10 (PDF – 49 KB)
Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας και Ομίλου της 31.03.10 (PDF – 584 KB)

2009

Ετήσια Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας και Ομίλου της 31.12.09 (PDF – 49 KB)
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας και Ομίλου της 31.12.09 (PDF – 796 KB)
Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας και Ομίλου της 30.09.09 (PDF – 53 KB)
Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας και Ομίλου της 30.09.09 (PDF – 662 KB)
Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας και Ομίλου της 30.06.09 (PDF – 53 KB)
Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας και Ομίλου της 30.06.09 (PDF – 792 KB)
Στοιχεία και Πληροφορίες Εταιρείας και Ομίλου της 31.03.09 (PDF – 48 KB)
Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρείας και Ομίλου της 31.03.09 (PDF – 673 KB)

2008

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (PDF – 862 KB)
Ετήσια Στοιχεία και Πληροφορίες (PDF – 49 KB)
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 9μήνου (PDF – 629 KB)
9μηνιαία Στοιχεία και Πληροφορίες (PDF – 55 KB)
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 6μήνου (PDF – 744 KB)
6μηνιαία Στοιχεία και Πληροφορίες (PDF – 55 KB)
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 3μήνου (PDF – 614 KB)
3μηνιαία Στοιχεία και Πληροφορίες (PDF – 53 KB)

2007

Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (PDF – 578 KB)
Ετήσια Στοιχεία και Πληροφορίες (PDF – 53 KB)
9μηνιαία Στοιχεία και Πληροφορίες (PDF – 59 KB)
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 9μήνου (PDF – 558 KB)
6μηνιαία Στοιχεία και Πληροφορίες (PDF – 59 KB)
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 6μήνου (PDF – 535 KB)
3μηνιαία Στοιχεία και Πληροφορίες (PDF – 54 KB)
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 3μήνου (PDF – 613 KB)

2006

3μηνιαία Στοιχεία και Πληροφορίες (PDF – 47 KB)
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 3μήνου (PDF – 1.5 MB)
6μηνιαία Στοιχεία και Πληροφορίες (PDF – 45 KB)
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 6μήνου (PDF – 799 KB)
9μηνιαία Στοιχεία και Πληροφορίες (PDF – 53 KB)
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 9μήνου (PDF – 635 KB)
Ετήσια Στοιχεία και Πληροφορίες (PDF – 52 KB)
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (PDF – 575 KB)

2005

3μηνιαία Στοιχεία και Πληροφορίες (PDF – 43 KB)
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 3μήνου (PDF – 723 KB)
6μηνιαία Στοιχεία και Πληροφορίες (PDF – 47 KB)
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 6μήνου (PDF – 1.5 MB)
9μηνιαία Στοιχεία και Πληροφορίες (PDF – 42 KB)
Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις 9μήνου (PDF – 1.4 MB)
Ετήσια Στοιχεία και Πληροφορίες (PDF – 45 KB)
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις (PDF – 1.6 MB)

2001-2004

Συνοπτική Λογιστική κατάσταση της 31 Μαρτίου 2004 (PDF – 33 KB)
Ενοποιημένη Λογιστική Κατάσταση της 31 Μαρτίου 2004 (PDF – 36 KB)
Συνοπτική Λογιστική κατάσταση της 30 Ιουνίου 2004 (PDF – 42 KB)
Ενοποιημένη Λογιστική Κατάσταση της 30 Ιουνίου 2004 (PDF – 42 KB)
Συνοπτική Λογιστική κατάσταση της 30 Σεπτεμβρίου 2004 (PDF – 32 KB)
Ενοποιημένη Λογιστική Κατάσταση της 30 Σεπτεμβρίου 2004 (PDF – 37 KB)
Συνοπτική Λογιστική κατάσταση της 31 Δεκεμβρίου 2004 (PDF – 44 KB)
Ενοποιημένος Ισολογισμός της 31 Δεκεμβρίου 2004 (PDF – 56 KB)
Πίνακας επαναπροσδιορισμού Ιδίων Κεφαλαίων και Αποτελεσμ 2004 (PDF – 111 KB)
Συνοπτική Λογιστική κατάσταση της 31 Μαρτίου 2003 (PDF – 33 KB)
Ενοποιημένη Λογιστική Κατάσταση της 31 Μαρτίου 2003 (PDF – 32 KB)
Συνοπτική Λογιστική κατάσταση της 30 Ιουνίου 2003 (PDF – 40 KB)
Ενοποιημένη Λογιστική Κατάσταση της 30 Ιουνίου 2003 (PDF – 41 KB)
Συνοπτική Λογιστική κατάσταση της 30 Σεπτεμβρίου 2003 (PDF – 33 KB)
Ενοποιημένη Λογιστική Κατάσταση της 30 Σεπτεμβρίου 2003 (PDF – 33 KB)
Συνοπτική Λογιστική κατάσταση της 31 Δεκεμβρίου 2003 (PDF – 45 KB)
Ενοποιημένος Ισολογισμός της 31 Δεκεμβρίου 2003 (PDF – 43 KB)
Συνοπτική Λογιστική κατάσταση της 31 Δεκεμβρίου 2002 (PDF – 45 KB)
Ενοποιημένος Ισολογισμός της 31 Δεκεμβρίου 2002 (PDF – 44 KB)
Ενοποιημένος Ισολογισμός της 31 Δεκεμβρίου 2001 (PDF – 502 KB)