Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης

Σύμφωνα με τις Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), οι οποίες αποτελούν διεθνώς σημείο αναφοράς και σημαντική πηγή έμπνευσης για τον παρόντα Κώδικα, ως εταιρική διακυβέρνηση νοείται το σύστημα σχέσεων που εγκαθιδρύεται μεταξύ της Διοίκησης της εταιρείας, των μετόχων, των εργαζομένων και κάθε άλλου ενδιαφερόμενου μέρους και αποσκοπεί στη δημιουργία, βιωσιμότητα και ανάπτυξη δυνατών και ανταγωνιστικών επιχειρήσεων.

Ως σύνολο αρχών, ο Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης εισάγει διατάξεις αυτορρύθμισης: δεν περιορίζεται στην εφαρμογή των υποχρεωτικών, από τη νομοθεσία, διατάξεων, αλλά βασίζεται στην οικειοθελή αποδοχή και εφαρμογή κανόνων που καταγράφονται σε αυτόν ως ειδικές πρακτικές.

Βάσει των διατάξεων αυτών ασκείται, παρακολουθείται και ελέγχεται η διοίκηση, επιτελούνται οι εταιρικές λειτουργίες, διαμορφώνονται οι σχέσεις με τους μετόχους και τα ενδιαφερόμενα μέρη (μετόχους, προμηθευτές, πελάτες, δημόσια διοίκηση κλπ) που διασυνδέονται με την εταιρεία, διευκολύνεται η επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί και εντοπίζονται και τίθενται υπό διαχείριση υφιστάμενοι ή ενδεχόμενοι κίνδυνοι.

Η Εταιρεία υιοθετεί τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης ο οποίος έχει καταρτισθεί από φορέα εγνωσμένου κύρους όπως αυτός προσδιορίζεται στην υπ’ αριθμ. 2/905/03.03.2021 Απόφαση του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Ε.Κ.) ήτοι από το Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Κώδικες και Πολιτικές

Επιτροπή Ελέγχου

Η λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. υποστηρίζεται από την Επιτροπή Ελέγχου.

Η Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας επαναπροσδιορίστηκε από την Τακτική   Γενική Συνέλευση της Εταιρείας του έτους 2021, ως τριμελής επιτροπή του ΔΣ, με πενταετή θητεία ώστε να συμβαδίζει με την θητεία του ΔΣ, της οποίας τουλάχιστον δύο μέλη θα είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά και εν συνεχεία εξουσιοδοτήθηκε   το ΔΣ της εταιρείας να ορίσει τα πρόσωπα  που θα συμμετέχουν σε αυτήν εκ των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών και των μη εκτελεστικών μελών του ΔΣ, τηρουμένων των κριτηρίων  της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 4449/2017 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του ν.4706/2020, τα άρθρα 10, 15 και 16 του ν.4706/2020 και τον Κανονισμό ΕΕ αριθμ. 537/2014, τον Ελληνικό Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που οικειοθελώς έχει υιοθετήσει η Εταιρεία (https://www.athexgroup.gr/el/esed) και των διατάξεων του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και ο Κανονισμός περιγράφει τις αρμοδιότητες, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις της Επιτροπής Ελέγχου ως προς το ανωτέρω πλαίσιο.

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει συσταθεί με σκοπό την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου της στα καθήκοντά του σχετικά με :

  • τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση
  • τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου
  • τη Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
  • τα συστήματα κανονιστικής συμμόρφωσης και διαχείρισης κινδύνων και
  • την εποπτεία του Τακτικού Ελεγκτή των εταιρικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου  έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.
Η υφιστάμενη σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου είναι:
Ιωάννης Στρούτσης, Πρόεδρος της Επιτροπής, Ανεξάρτητο Mη Eκτελεστικό Mέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Αντωνία Μαρία (Μάνια ) Σακκά  Μέλος ,Ανεξάρτητο Mη Eκτελεστικό Mέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Σταύρος Θεοδωρόπουλος, Μέλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
με επαρκή γνώση και εμπειρία απάντων  στην ελεγκτική και λογιστική

Επιτροπή Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών

Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων είναι ενιαία Επιτροπή (άρθρα 10-12 Ν.4706/2020) που είναι υπεύθυνη για τον εντοπισμό κατάλληλων προσώπων για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του Δ.Σ. και για την διατύπωση προτάσεων προς το Δ.Σ. σχετικά με την πολιτική αποδοχών των μελών του Δ.Σ., των διευθυντικών στελεχών της Εταιρείας και του επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου. Τα μέλη της επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων ορίζει το σκοπό, τη σύνθεση και στελέχωση της Επιτροπής , τα καθήκοντα και αρμοδιότητες και τους κανόνες εσωτερικής λειτουργίας της Επιτροπής.

Ο παρών Κανονισμός τίθεται σε ισχύ μετά την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.

Η αναθεώρηση του Κανονισμού λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων αναθεωρείται όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο.

Η Επιτροπή Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων αποσκοπεί στη υποβοήθηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε ότι αφορά τις γενικές αρχές που διέπουν τη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων της Εταιρείας, ειδικότερα δε την πολιτική αμοιβών, παροχών και κινήτρων για τα εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα στελέχη και τους εργαζόμενους της Εταιρείας, σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς και της οικονομίας γενικότερα , όσο και την εξασφάλιση της αποτελεσματικής διοίκησης της Εταιρείας εντοπίζοντας και υποδεικνύοντας τα κατάλληλα υποψήφια πρόσωπα για την πλήρωση θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, και την πρόσληψη ανώτατων διευθυντικών στελεχών

Η υφιστάμενη σύνθεση της  Επιτροπής Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων και Αποδοχών είναι:

Αντωνία  Μαρία  (Μάνια) Σακκά  Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος  του ΔΣ

Μαρίδη Χρήστο , Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ

Θεοδωρόπουλο  Σταύρο,  Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ

2019
2020
2021