Κανονισμός (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την κατάχρηση της αγοράς (Market Abuse Regulation – MAR) και κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός 2016/522 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σε εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας για την προστασία της κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς, η ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ προωθεί τη διαφάνεια μέσω του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και των Βασικών Αρχών του Κώδικα Συναλλαγών επί κινητών αξιών της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, έχει υιοθετήσει διαδικασία γνωστοποίησης των συναλλαγών των προσώπων που ασκούν διευθυντικά καθήκοντα και των προσώπων με στενό δεσμό με αυτά (Υπόχρεα Πρόσωπα), κατά τα προβλεπόμενα του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.

Ρυθμιζόμενες Πληροφορίες Ν.3556/2007

Κατά τις διατάξεις του Ν. 3556/2007 και συγκεκριμένα των άρθρων που αναφέρονται στις υποχρεώσεις γνωστοποίησης σε περίπτωση απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών και σε περίπτωση απόκτησης ή διάθεσης ή άσκησης σημαντικών ποσοστών δικαιωμάτων ψήφου (Άρθρα 9, 10 και 11 του Νόμου 3556/2007), της Απόφασης 1/434/03.07.2007 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της ερμηνευτικής εγκυκλίου 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θα πρέπει να ακολουθείται διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών από τα υπόχρεα πρόσωπα προκείμενου να υπάρχει έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του επενδυτικού κοινού και λοιπών ενδιαφερόμενων.

Η ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ, ως εκδότρια εταιρεία υποχρεούται να είναι εναρμονισμένη με το νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο, όπως αυτό διαμορφώνεται από τις ισχύουσες διατάξεις που παρατίθενται προς ενημέρωση κατωτέρω και ενημερώνει το επενδυτικό κοινό και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη με τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθηθεί στην περίπτωση που ανακύψει υποχρέωση γνωστοποίησης από τα υπόχρεα πρόσωπα των άρθρων 9, 10 και 11 του Ν.3556/2007.

Τα υπόχρεα πρόσωπα οφείλουν να προβαίνουν σε γνωστοποίηση των σημαντικών τους συμμετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου ή μεταβολών επί των συμμετοχών τους στα δικαιώματα ψήφου της εκδότριας ταυτόχρονα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και προς την εκδότρια το συντομότερο δυνατό, σε κάθε περίπτωση εντός τριών (3) ημερών διαπραγμάτευσης από την ημερομηνία που δημιουργήθηκε η υποχρέωση ενημέρωσης.

Η ενημέρωση από μέρους των υπόχρεων προσώπων προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την εκδότρια και θα πρέπει να είναι ταυτόχρονη και πραγματοποιείται με την υποβολή του σχετικού εντύπου γνωστοποίησης TR-1, υπόδειγμα του οποίου αναρτάται στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/participantcompany) και στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Πέραν του εντύπου TR-1, το υπόχρεο πρόσωπο συμπληρώνει και το παράρτημα του εντύπου, το οποίο υποβάλλει μόνο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Κατά τη συμπλήρωση του παραρτήματος συνίσταται να αναφέρεται, πλέον των αναφερόμενων σε αυτό και το πατρώνυμο του υπόχρεου. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η ορθή συμπλήρωση του εντύπου γνωστοποίησης TR-1 αποτελεί υποχρέωση του υπόχρεου ο οποίος ευθύνεται για τυχόν λάθη ή παραλείψεις.

Όσον αφορά τη διαδικασία υποβολής του Εντύπου Γνωστοποίησης TR-1 και του παραρτήματος του εντύπου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αυτή πραγματοποιείται μέσω της υποβολής αυτών νομίμως υπογεγραμμένων στο κεντρικό πρωτόκολλο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (Κολοκοτρώνη 1 και Σταδίου, 105 62 Αθήνα), Διεύθυνση Εισηγμένων Εταιριών, Τμήμα Διαρκούς Πληροφόρησης, με την ένδειξη «Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου, σύμφωνα με το ν. 3356/2007, όπως ισχύει». Η υποβολή του νόμιμα υπογεγραμμένου εντύπου γίνεται και με αποστολή είτε στο fax 210-33.77.243 είτε στο e-mail: [email protected]. Σε κάθε περίπτωση, το έντυπο πρέπει να είναι προσηκόντως συμπληρωμένο και να συνοδεύεται από φύλλο αποστολής, το οποίο να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα στοιχεία του αποστολέα, την υπογραφή του, το τηλέφωνο επικοινωνίας και τον αριθμό των σελίδων που ακολουθούν. Ο υπόχρεος πρέπει να μεριμνά για την επιτυχή αποστολή των εγγράφων και παραλαβή τους από την αρμόδια υπηρεσία πρωτοκόλλου. Ως νόμιμα υπογεγραμμένη θεωρείται η γνωστοποίηση που φέρει την υπογραφή του ίδιου του υπόχρεου προσώπου ή άλλου προσώπου, νόμιμα εξουσιοδοτημένου. Σε περίπτωση που το υπόχρεο πρόσωπο είναι νομικό πρόσωπο, η δήλωση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπό του. Σε κάθε περίπτωση, μαζί με τη γνωστοποίηση υποβάλλονται στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα, τα οποία ισχύουν μέχρι την ανάκλησή τους.

Όσον αφορά τη διαδικασία υποβολής του Εντύπου Γνωστοποίησης TR-1 (άνευ προσαρτήματος), αυτή πραγματοποιείται μέσω της υποβολής του εντύπου νομίμως υπογεγραμμένου στη ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ (Διεύθυνση Α.Ι. Ρέντη, οδός Επιδαύρου 5, Σοφία Αντωνάκη, Email : [email protected] τηλ: 2160709199 -180) και απευθύνεται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων με την ένδειξη «Γνωστοποίηση Σημαντικών Μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Ν. 3556/2007». Στην περίπτωση αυτή το έντυπο πρέπει να συνοδεύεται από φύλλο αποστολής το οποίο πρέπει να περιέχει ιδίως τα στοιχεία του αποστολέα, την υπογραφή του, τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί του και τον αριθμό των αποστελλόμενων σελίδων. Ο υπόχρεος πρέπει να μεριμνά για την επιτυχή αποστολή των εγγράφων και παραλαβή τους από το Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρίας. Ως νόμιμα υπογεγραμμένη θεωρείται η γνωστοποίηση που φέρει την υπογραφή του ίδιου του υπόχρεου προσώπου ή άλλου προσώπου, νόμιμα εξουσιοδοτημένου. Σε περίπτωση που το υπόχρεο πρόσωπο είναι νομικό πρόσωπο, η δήλωση υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπό του. Σε κάθε περίπτωση, μαζί με τη γνωστοποίηση υποβάλλονται στην Εταιρία τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα, τα οποία ισχύουν μέχρι την ανάκλησή τους.

EΝΤΥΠΟ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΨΗΦΟΥ (TR-1)