Για τη διασφάλιση της ομαλής και αποτελεσματικής λειτουργίας της Εταιρίας, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Διαδικασιών αλλά και σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία της, έχει δημιουργηθεί Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου διενεργεί ελέγχους για τον εντοπισμό και αντιμετώπιση των σημαντικότερων κινδύνων καθώς και γενικότερα για την τήρηση των αρχών και των διαδικασιών ασφαλούς και αποτελεσματικής λειτουργίας της Εταιρίας, χρηματοοικονομικούς ελέγχους καθώς και ελέγχους εφαρμογών της χρηματιστηριακής και της γενικότερης Νομοθεσίας, καθώς και επί του συνόλου των υπηρεσιών της Εταιρίας, σε περίπτωση όπου υπάρχουν ενδείξεις ότι βλάπτονται τα συμφέροντά της, διενεργούνται ειδικοί έλεγχοι. Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο και την ελεγκτική επιτροπή για τις διαπιστώσεις από τους ελέγχους ενώ υποβάλλει προτάσεις για την αντιμετώπιση τυχόν αδυναμιών που εντοπίζονται. Ειδικότερα κατά την άσκηση ελέγχου η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου λαμβάνει γνώση όλων των αναγκαίων βιβλίων , εγγράφων , αρχείων , τραπεζικών λογαριασμών και χαρτοφυλακίων της Εταιρείας και ζητεί την συνεργασία της Διοίκησης προκειμένου να της παρασχεθούν όλες οι αιτηθείσες πληροφορίες και στοιχεία με σκοπό την απόκτηση εκ μέρους της εύλογης διασφάλισης για την διαμόρφωση γνώσης η οποία θα είναι απαλλαγμένη από ουσιώδεις ανακρίβειες σχετικά με τις πληροφορίες και τα συμπεράσματα που περιέχονται σε αυτήν. Ο έλεγχος δεν περιλαμβάνει οιαδήποτε αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν καθώς επίσης και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη Διοίκηση , καθώς αυτά αποτελούν αντικείμενο του ελέγχου εκ μέρους του νόμιμου ελεγκτή της Εταιρείας.