Καταχώρηση Εταιρίας Αριθμός Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών: 6445/06/B/86/35 Αριθμός Φορολογικού Μητρώου:094173316 ΦΑΕ Πειραιά. Νομική Υπόσταση Εταιρείας Η ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε., οποία ιδρύθηκε με το Ν. 1599/86 (ΦΕΚ 3196/1986) Η ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. διέπεται από τις διατάξεις του κωδικοποιημένου καταστατικού της, όπως αυτό ισχύει μετά την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, της 28 Ιουνίου 2010 και συμπληρωματικά από τον Κωδικοποιημένο Ν. 2190/1920, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει. Διάρκεια Εταιρείας Μέχρι την 19 Νοεμβρίου 2036 και δύναται να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Σκοπός Εταιρείας Η παραγωγή , επεξεργασία και η εμπορία πυριμάχων, οξυμάχων, δομικών και συναφών υλικών που εισάγονται από την αλλοδαπή ή από την ελληνική αγορά. – Η εκτέλεση πάσης φύσεως εργασιών, εργολαβιών ή υπεργολαβιών δομικών και βιομηχανικών έργων, δια πυριμάχων , οξυμάχων υλικών όπως είναι η κατασκευή ή η επένδυση κλιβάνων, καπνοδόχων κ.λ.π συναφών εργασιών, με δικό της προσωπικό και μέσω ή δια της αναθέσεως των εργασιών αυτών σε ειδικά συνεργεία έναντι αποζημιώσεως, ως και η ανάληψη και εκτέλεση δημοσίων έργων – Η δημιουργία βιοτεχνικών ή βιομηχανικών μονάδων παραγωγής και επεξεργασίας πυριμάχων και οξυμάχων υλικών – Η αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού από αυτούς που παράγουν όμοια προϊόντα με εκείνα που παράγει η εταιρία ή επεξεργάζεται ή πωλεί αυτούσια όπως και πάσης φύσεως εταιρίες που παράγουν πρώτες ύλες και επεξεργάζονται πυρίμαχα και οξύμαχα υλικά – Η εισαγωγή από την αλλοδαπή κεφαλαίων τρίτων για να επενδυθούν στην εταιρία με τη διαδικασία των διατάξεων του Ν.Δ 2687/1953 – Η παροχή διοικητικών και λογιστικών υπηρεσιών σε συνεργαζόμενες εταιρίες – Η δυνατότητα παραγωγής και συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, φυσικό αέριο και βιοκάυσιμα Εταιρική Χρήση Δωδεκάμηνης διάρκειας, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου, κάθε έτους. Έλεγχος Στοιχείων Τα νόμιμα στοιχεία διατίθενται για έλεγχο στις Κεντρικές Υπηρεσίες της Εταιρείας. Οι ετήσιοι λογαριασμοί (οικονομικές καταστάσεις) της Εταιρείας ελέγχονται από ελεγκτή ή ελεγκτές του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών και από ελεγκτή εγνωσμένου διεθνούς κύρους. Μετοχές Οι μετοχές της Εταιρείας είναι ονομαστικές και έχουν άυλη μορφή, ως χρόνος δε έκδοσής τους ορίζεται ο χρόνος καταχώρησης τους στα αρχεία της εταιρείας Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε. Γενική Συνέλευση Η Γενική Συνέλευση των Μετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρίας και δύναται να αποφασίζει γενικώς για όλες τις εταιρικές υποθέσεις, που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός εάν το τελευταίο αποφασίσει, επί συγκεκριμένου θέματος, την παραπομπή του για κρίση στη Γενική Συνέλευση. Οι νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως υποχρεώνουν και τους απόντες ή διαφωνούντες Μετόχους. Η Συνέλευση είναι το μόνο αρμόδιο όργανο να αποφασίζει για: α) Παράταση της διάρκειας, συγχώνευση ή διάλυση της Εταιρείας (β) Τροποποίηση του Καταστατικού. (γ) Αύξηση ή μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου, εκτός από την περίπτωση της παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος. (δ) Έκδοση δανείου με ομολογίες και ομολογίες περί των οποίων τα άρθρα 3α,3β,3γ του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύουν. (ε) Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις του άρθρου 22 του παρόντος. (στ) Εκλογή ελεγκτών. (ζ) Διορισμό εκκαθαριστών. (η) Έγκριση των ετησίων οικονομικών καταστάσεων. (θ) Διάθεση καθαρών κερδών.