ΚΩΔΙΚΑΣ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Οι βασικές μας αρχές, οι πεποιθήσεις μας, η εταιρική μας κουλτούρα, η επιχειρησιακή μας ηθική και κατά κύριο λόγο οι ηθικές δεσμεύσεις μας, αποτελούν κρίσιμο πυλώνα του Ομίλου ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ σε όλες τις δραστηριότητές μας και παραμένει διαχρονικά αναλλοίωτος.

Ο Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας του Ομίλου μας, μαζί με τους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και τις πολιτικές που εφαρμόζουμε, προσδιορίζουν το πλαίσιο της επιχειρηματικής λειτουργίας του.

Το σύνολο αυτό των κανόνων και πολιτικών περιγράφει τη συμπεριφορά που αναμένουμε από τους ανθρώπους μας, καθώς επίσης και τον τρόπο με τον οποίο διεξάγουμε τις επιχειρηματικές δραστηριότητές μας με τους πελάτες, τους προμηθευτές και εν γένει τους συνεργάτες μας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος ακολουθεί τις παρακάτω πολιτικές, οι οποίες εξασφαλίζουν το επιθυμητό συμφωνημένο και διαφανές πλαίσιο λειτουργίας του:

  • Πολιτική Αντιμετώπισης Μη Υγιούς Ανταγωνισμού
  • Πολιτική Κανονιστικής Συμμόρφωσης και ελέγχου διαφθοράς και δωροδοκίας
  • Πολιτική Ταξιδιών και Εξόδων Φιλοξενίας
  • Πολιτική Χορηγιών και Δωρεών
  • Πολιτική Δώρων
  • Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων

Για πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στον Compliance Officer:

email: compliance@mathios.gr

Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας (περισσότερα)

Δίαυλοι Επικοινωνίας αναφορών / καταγγελιών

Στο πλαίσιο της ορθής χρήσης του Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας του Ομίλου ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ, παρακαλούμε βρείτε τους παρακάτω διαύλους επικοινωνίας με τη Μονάδα Κανονιστικής Συμμόρφωσης για αναφορές περιστατικών απάτης, διαφθοράς, δωροδοκίας, σύγκρουσης συμφερόντων, παρενόχλησης στην εργασία και γενικότερα αποκλίσεις από τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας.

Έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε είτε ανώνυμα είτε επώνυμα μέσω:

  • Αποστολής e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση compliance@mathios.gr
  • Αποστολής επιστολής στη διεύθυνση: «ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.» Επιδαύρου 5, 18233 Αγ. Ι. Ρέντης, υπ’όψιν της «Μονάδας Κανονιστικής Συμμόρφωσης» της Εταιρείας με την ένδειξη «Εμπιστευτικό».