Επιτροπή Ελέγχου

Η σύνθεση της Επιτροπής έχει ως εξής:

-Ιωάννης Στρούτσης, Πρόεδρος της Επιτροπής, Ανεξάρτητο Mη Eκτελεστικό Mέλος του Διοικητικού Συμβουλίου -Αντωνία Μαρία (Μάνια ) Σακκά, Μέλος της Επιτροπής, Ανεξάρτητο Mη Eκτελεστικό Mέλος του Διοικητικού Συμβουλίου -Σταύρος Θεοδωρόπουλος, Μέλος της Επιτροπής, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου

Η Επιτροπή Ελέγχου της εταιρείας επαναπροσδιορίστηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 8ης Ιουλίου του 2021 και αποτελεί Επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου και αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι είναι πενταετής, αρχόμενη την 8η Ιουλίου 2021 και λήγουσα την 8η Ιουλίου 2026, παρατεινόμενη μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι ως τις 30/9/2026 και, σε κάθε περίπτωση θα λήγει αυτόματα όταν παύσουν να είναι μέλη του Δ.Σ..

Το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε τα τρία (3) μέλη της Επιτροπής, τα οποία είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Επιτροπή συγκροτήθηκε σε σώμα, ορίζοντας τον Πρόεδρό της. Τα μέλη της Επιτροπής διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η ελεγχόμενη οντότητα και πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας/προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, καθώς και στον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

Η Επιτροπή έχει καταρτίσει σχετικό κανονισμό λειτουργίας που είναι σύμφωνος με τους ημεδαπούς κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης και με τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα και πρακτικές.

Κανονισμός Λειτουργίας

Εκθέσεις Πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου

Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Η σύνθεση της Επιτροπής έχει ως εξής:

– Αντωνία Μαρία (Μάνια) Σακκά Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του ΔΣ

– Μαρίδης Χρήστος , Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ

– Θεοδωρόπουλος Σταύρος, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ

Η Επιτροπή συστάθηκε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Η Επιτροπή αποτελείται από τουλάχιστον τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη της Επιτροπής (συμπεριλαμβανομένου του/της Προέδρου και του/της Αντιπροέδρου) ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, σε διαβούλευση με τον/την Πρόεδρο της Επιτροπής . Όλα τα μέλη της Επιτροπής είναι μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στην πλειοψηφία τους, συμπεριλαμβανομένου του/της Προέδρου, ανεξάρτητα. Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον τρεις φορές ετησίως και τηρεί πρακτικά των συνεδριάσεών της.

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων

Εκθέσεις Αποδοχών Μελών ΔΣ