Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο, τα ανεξάρτητα μέλη του καθώς επίσης και τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, έχουν εκλεγεί από την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της που συνήλθε την 08/7/2021. Η θητεία του νέου Διοικητικού ορίστηκε πενταετής ήτοι από 8/7/2021 έως 8/7/2026 ή την τυχόν μεταγενέστερη Τακτική Γενική Συνέλευση της Εταιρείας του έτους 2026 αλλά όχι πέραν της εξαετίας από της άρξεως της θητείας του.

 1. Μαθιός Ιωάννης του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, Εκτελεστικό Μέλος
 2. Μαθιός Ιωάννης του Νικολάου, Αντιπρόεδρος της Εταιρείας, μη Εκτελεστικό Μέλος
 3. Μαθιός Νικόλαος του Δημητρίου, Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος για τις εκτελεστικές πράξεις του Προέδρου, Εκτελεστικό Μέλος
 4. Μαθιός Δημήτριος του Νικολάου, μη Εκτελεστικό Μέλος
 5. Μαθιός Νικόλαος του Ιωάννου, μη Εκτελεστικό Μέλος και Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου
 6. Κοκκινιώτης Παναγιώτης του Αθανασίου, μη Εκτελεστικό Μέλος
 7. Μαθιού Θάλεια του Ιωάννου, μη Εκτελεστικό Μέλος
 8. Μαρίδης Χρήστος του Γεωργίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
 9. Στρούτσης Ιωάννης του Παναγιώτη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
 10. Θεοδωρόπουλος Σταύρος του Θεοδοσίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
 11. Μαθιού Μυρτώ του Ιωάννη, μη Εκτελεστικό Μέλος
 12. Σακκά Αντωνία Μαρία (Μάνια) Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος

Σημειώνεται ότι στα πρόσωπα των Ανεξάρτητων (Μη Εκτελεστικών Μελών ) δηλαδή στα
πρόσωπα των κ.κ.

 1. Ιωάννη Στρούτση του Παναγιώτη
 2. Θεοδωρόπουλου Σταύρου του Θεοδοσίου
 3. Αντωνίας Μαρίας (Μάνιας) Σακκά του Κωνσταντίνου και
 4.  Μαρίδη Χρήστου του Γεωργίου

συντρέχουν άπαντα τα κριτήρια και εχέγγυα ανεξαρτησίας, που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρ. 4 του Ν. 3016/2002, του άρθρου 9 παρ. 1 και 2 του ν. 4706/2020 καθόσον

(α) δεν κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και

(β) είναι απαλλαγμένα από οιαδήποτε σχέση εξάρτησης, όπως αυτή (σχέση εξάρτησης) εξειδικεύεται αφενός μεν στην παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3016/2002, αφετέρου δε στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4706/2020, με την Εταιρεία ή συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα και ουδεμία οικονομική, επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλου είδους σχέση διατηρούν, η οποία δύναται να επηρεάσει τις αποφάσεις και την ανεξάρτητη, αντικειμενική και αμερόληπτη κρίση τους.