Διοικητικό Συμβούλιο

Το ισχύον Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας είναι εννεαμελές και αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη:
1. Μαθιός Ιωάννης του Κων/νου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (εκτελεστικό μέλος).
2. Μαθιός Δημήτριος του Νικολάου, Διευθύνων Σύμβουλος (εκτελεστικό μέλος .
3. Μαθιός Ιωάννης του Νικολάου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού. Συμβουλίου (μη εκτελεστικό μέλος)
4. Νικόλαος Μαθιός του Ιωάννη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό)
5. Κοκκινιώτης Παναγιώτης του Αθανασίου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό)
6. Μοσχόπουλος Γεώργιος του Αγγέλου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό)
7. Χρήστος Μαρίδης του Γεωργίου , μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)
8. Στρούτσης Ιωάννης του Παναγιώτη ,μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (ανεξάρτητο μη εκτελεστικό)
9. Μαθιού Θάλεια του Ιωάννου ,μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου (μη εκτελεστικό)
Το ως άνω Διοικητικό Συμβούλιο εξελέγη από την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας που πραγματοποιήθηκε την 19η Ιουνίου 2017 και η θητεία του είναι ισχύουσα μέχρι την 19η Ιουνίου 2021.

Σύνθεση και τον τρόπος λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό Συμβούλιο τις Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού τις, διοικείται από τρεις (3) μέχρι δέκα πέντε (15) συμβούλους ,οι οποίοι εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των Μετόχων τις Εταιρείας για πεντάχρονη θητεία, που παρατείνεται αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη θητείας της, η οποία δεν μπορεί τις να περάσει την εξαετία. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι απεριορίστως επανεκλέξιμα .Κάθε σύμβουλος υποχρεούται να τηρεί αυστηρώς τα τυχόν απόρρητα της επιχείρησης τα οποία γνωρίζει λόγω τις ιδιότητός του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει κάθε φορά που το απαιτεί ο νόμος, το Καταστατικό ή οι ανάγκες τις Εταιρείας, κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου αυτού ή αν το ζητήσουν δύο (2 ) μέλη του στην έδρα της Εταιρείας. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται με σαφήνεια και τα θέματα τις ημερησίας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται μόνο εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στην λήψη αποφάσεων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παραβρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται το ήμισυ πλέον ένας των συμβούλων, ουδέποτε όμως ο αριθμός των παρόντων συμβούλων μπορεί να είναι μικρότερος των τριών(3).Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμβούλων που είναι παρόντες και εκείνων που αντιπροσωπεύονται.
Σύμβουλος που απουσιάζει μπορεί να εκπροσωπείται από άλλο σύμβουλο. Κάθε σύμβουλος μπορεί να εκπροσωπεί μόνο ένα σύμβουλο που απουσιάζει.
Για τις συζητήσεις και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά. Αντίγραφα και αποσπάσματα των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου επικυρώνονται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του.

Αν, για οποιοδήποτε λόγο, κενωθεί θέση συμβούλου, επιβάλλεται στους συμβούλους που απομένουν ,εφ΄ όσον είναι τουλάχιστον (3) τρεις να εκλέξουν προσωρινά αντικαταστάτη για το υπόλοιπο τις θητείας του συμβούλου που αναπληρώνεται. Η εκλογή αυτή υποβάλλεται για έγκριση στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Οι πράξεις του Συμβούλου που εκλέχθηκε με τον τρόπο αυτό θεωρούνται έγκυρες, ακόμα και αν η εκλογή του δεν εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση.
Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να διορίζει από τα μέλη του ένα ή περισσότερους Διευθύνοντες Συμβούλους ή Γενικούς Διευθυντές, που η θητεία τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου που τους έχει διορίσει και να αναθέτει σε αυτούς αρμοδιότητες που ενδεικτικά αναφέρονται σε άρθρο του καταστατικού ,εκτός από εκείνες που απαιτούν συλλογική ενέργεια του Διοικητικού Συμβουλίου.