ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2020

ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΝΝΕΑΜΗΝΟΥ 2020

Σε συνέχεια της με αριθμό πρωτοκόλλου 2503/18.11.2020 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία κοινοποιήθηκε σε όλους τους εκδότες με κινητές αξίες εισηγμένες προς διαπραγμάτευση στη ρυθμιζόμενη αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στα πλαίσια της ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού σε συνδυασμό με την εν εξελίξει πανδημία του Covid-19, η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ , ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σημειώνει τα ακόλουθα αναφορικά με τη διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών αυτής κατά το Εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης

export pdf icon

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΚΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ ΑΕ

ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΟΤΙ

ΕΛΑΒΕ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΚΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ ΜΜΕ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ COVID 19 ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ  174.386,95 ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Είδος παρεχόμενων ενισχύσεων

Επιχορήγηση (Grant) Καθεστώς ενίσχυσης C(2020) 1863 final / 19-3-2020 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION «Temporary Framework for state aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak» Λήξη Καθεστώτος 31/12/2020

Η Δράση χρηματοδοτείται από πόρους του ΠΔΕ (ΣΑΕ 027/2) και θα συγχρηματοδοτηθεί με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης), εφόσον ολοκληρωθούν οι διαχειριστικές ενέργειες για την ένταξη τους στο Ε.Π.

export pdf icon